Strona: Klauzula informacyjna RODO / Biblioteka PRz

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej Rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. +48 17 865 1775, adres e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług bibliotecznych przez Bibliotekę Politechniki Rzeszowskiej oraz do celów statutowych, archiwalnych i statystycznych biblioteki, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz w celu zwiększenia poziomu ochrony osób i mienia:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) w zakresie realizacji usług bibliotecznych,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zakresie realizowania uprawnień oraz spełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 574),
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) w zakresie monitoringu wizyjnego, monitoringu systemów informatycznych, stosowania systemu kontroli dostępu (Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia U. z 2017 r. poz. 2213).
 1. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz Statut Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, który wymienia następujące kategorie danych osobowych: imiona, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer albumu studenta/słuchacza studiów podyplomowych, numer legitymacji doktoranta, miejsce pracy lub nauki.
 2. W przypadku osób kształconych lub zatrudnionych w Politechnice Rzeszowskiej ich dane osobowe są pobierane z systemów informatycznych PRz (USOS, Simple ERP) uzupełnione przez dane podawane przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczna(ne) z brakiem możliwości korzystania z zasobów i usług Biblioteki Politechniki Rzeszowskiej.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz i zlecenie administratora danych, np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług i zasobów Biblioteki Politechniki Rzeszowskiej lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania, a po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym czasu archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa lub wykonania innych zadań wynikających z przepisów prawa.. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku do administratora danych o przeniesienie.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję