Strona: 2009 / Biblioteka PRz

2009

2009

 

Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Rzeszowskiej mogli korzystać z dostępu testowego do bazy Iconda. Jest to baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu architektury i budownictwa. Zawiera ponad 500,000 rekordów dotyczących projektowania i budownictwa w 23 krajach. Wszystkie rekordy dostępne są w języku angielskim i pochodzą z ponad 400 czasopism, książek, raportów badawczych, materiałów konferencyjnych, raportów biznesowych z 23 krajów.

Iconda obejmuje:

 1. Projektowanie architektoniczne;
 2. Konstrukcje przemysłowe, handlowe i mieszkalne;
 3. Planowanie przestrzenne (regionalne i miejskie);
 4. Właściwości materiałów budowlanych;
 5. Zarządzanie i finansowanie prac budowlanych;
 6. Mechanika podłoża i geotechnika;
 7. Techniki konserwacyjne.

Wydawca: Fraunhofer Information Center for Regional Planning and Building.
Zawartość: od roku 1976.

Dostęp do bazy

Pełna lista indeksowanych tytułów

Dostęp trwał do 5 lutego 2010 r.

 

***

Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Rzeszowskiej mogli korzystać z dostępu testowego do Nature Publishing Group. Dostęp obejmował czasopisma publikujące wyniki aktualnych prac badawczych (Nature Research Journals) oraz do wiodącego czasopisma naukowego Nature. W większości przypadków test zapewniał dostęp do rocznika 2009 oraz czterech roczników archiwalnych.

Dostęp trwał do 15 stycznia 2010 r.

Lista czasopism:

 1. Nature
 2. Nature Biotechnology
 3. Nature Cell Biology
 4. Nature
 5. Nature Chemistry
 6. Nature Genetics
 7. Nature Immunology
 8. Nature Materials
 9. Nature Methods
 10. Nature Nanotechnology
 11. Nature Photonics
 12. Nature Physics
 13. Nature Protocols
 14. Nature Structural & Molecular Biology (formerly: Natural Structural Biology)
 15. Polymer Journal

 

***

Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Rzeszowskiej mogli korzystać z dostępu testowego do ACM Digital Library. ACM Press publikuje wiele prestiżowych czasopism oraz magazynów zajmujących się zarówno teorią, jak i praktycznymi zastosowaniami technik informatycznych. Elektroniczna biblioteka ACM (ACM Digital Library) jest największym na świecie zbiorem tego typu informacji i obejmuje ponad 197 000 artykułów pełnotekstowych (najczęściej w formacie PDF).

Dostęp trwał do 16 grudnia 2009 r.

Platforma dostępowa

Dokładny spis wszystkich dostępnych publikacji

 

***

Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Rzeszowskiej mogli korzystać z testowego dostępu do bazy Emis – tekstów artykułów prasowych (m.in. Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Wprost, Newsweeka) i agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek, notowań giełdowych, statystyk oraz danych makroekonomicznych, uzyskanych bezpośrednio ze znaczących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych. Serwis podzielony jest na kilka działów tematycznych: aktualności, firmy, makroekonomia, rynki finansowe, prawo, analizy, źródła.

Dostęp do czasopism

 

***

Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Rzeszowskiej mogli korzystać z testowego dostępu do bazy IOPscience. Test obejmował dostęp do pełnych tekstów czasopism naukowych z zakresu fizyki, chemii, elektroniki, biologii, matematyki, inżynierii począwszy od 1874 do 2009 roku.

Dostęp trwał do 16 listopada 2009 r.

Dostęp do czasopism

 

***

Od 2 do 30 czerwca 2009 r. Politechnika Rzeszowska miała dostęp do bazy CINDAS (Center for Information and Numerical Data Analysis and Synthesis), która jest wydawcą baz materiałowych, stanowiących jeden z najważniejszych i najbardziej obszernych zbiorów danych udostępnianych online:

 1. Aerospace Structural Metals Database (ASMD) – zawiera właściwości dla 220 stopów, ponad 80 000 wykresów, jak również informacje dotyczące mikrostruktur, spawania, odporności na korozję itp.
 2. Microelectronics Packaging Materials Database (MPMD) – zawiera dane i inne informacje na temat 300 właściwości termicznych, mechanicznych, elektrycznych i fizycznych dla ponad 850 materiałów wykorzystywanych w elektronice (powłok epoksydowych, klejów, półprzewodników etc.) oraz ok. 15 000 wykresów
 3. Thermophysical Properties of Matter Database (TPMD) – zawiera dane dotyczące termofizycznych właściwości 4 800 materiałów, 60 właściwości i ponad 49 000 wykresów - silikony, stal, stopy, metale nieżelazne, polimery, itp.

Dostęp był możliwy przez stronę domową.

 

***

Od 5 maja do 15 lipca 2009 r. Politechnika Rzeszowska miała testowy dostęp do następujących baz firmy Thomson Reuters.

Derwent Innovations Index(SM): 1963–present – baza patentów

Journal Citation Reports® on the Web: 2003 – interdycyplinarna baza służąca do porównywania i przeprowadzania oceny czasopism na podstawie kilku wskaźników, z których najczęściej wykorzystywane to impact factor oraz immediacy index.

Medline®: 1950–present – baza abstraktowa dotycząca medycyny i nauk pokrewnych, tworzona przez National Library of Medicine (NLM) w USA. Zawiera opisy z ponad 4800 czasopism medycznych i biomedycznych wydawanych w USA i 70 innych krajach.

Web of Science®: to baza baz, która składa się z indeksów cytowań oraz baz materiałów konferencyjnych. Obejmuje swoim zasięgiem wszystkie dyscypliny akademickie.

Conference Proceedings Citation Index™

Science: 1990–present

Social Science & Humanities: 1990–present

Science Citation Index Expanded, 1975–present

Index Chemicus® and Current Chemical Reactions® – baza, która zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów z czasopism następujących zakresów tematycznych:

 1. nauki medyczne (medycyna, stomatologia, farmakologia, zdrowie publiczne),
 2. nauki przyrodnicze (biologia, biochemia, biotechnologia, biofizyka, astronomia, astrofizyka, geografia, hydrologia, meteorologia, geologia, paleontologia, nauki o Ziemi),
 3. nauki podstawowe (matematyka, fizyka, chemia),
 4. nauki rolnicze (rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo, weterynaria),
 5. nauki techniczne (astronautyka, technika lotnicza, automatyka i sterowanie, nauki komputerowe, cybernetyka, badania operacyjne, inżynieria elektryczna i elektroniczna, akustyka, telekomunikacja, inżynieria lądowa, budownictwo, inżynieria mechaniczna, materiałoznawstwo, metalurgia, hutnictwo, górnictwo, technologia węgla, krystalografia, ceramika, ochrona środowiska),

Social Sciences Citation Index 1975–present – baza, która obejmuje opisy artykułów z ponad 50 dyscyplin zawartych w 1 400 najbardziej znaczących światowych czasopismach naukowych z zakresu nauk społecznych, ekonomii, prawa, polityki, historii, psychologii, socjologii

Arts & Humanities Citation Index, 1975–present – baza, która umożliwia dostęp do danych bibliograficznych oraz streszczeń i cytowań literatury z ponad 1100 najważniejszych światowych czasopism naukowych (artykuły, felietony wstępne, recenzje, noty, listy i in.) z ponad 25 dyscyplin, m.in. sztuki, architektury, historii, archeologii, literaturoznawstwa.

 

Bazy mogą być wykorzystywane do wyszukiwania bibliografii prac naukowych osób lub zespołów badawczych, zawartości czasopism fachowych oraz przede wszystkim do wyszukiwania cytowań prac naukowych w artykułach zawartych w bazie.

Dostęp do baz

Uwaga! Test przewidywał dostęp dla 5 jednoczesnych użytkowników – dlatego ważne było, aby użytkownik po zakończeniu każdej sesji wylogował się, co zwolni miejsce dla kolejnej osoby.

 

***

Od 18 maja do 18 czerwca 2009 r. Politechnika Rzeszowska miała testowy dostęp do anglojęzycznej bazy EconLit wydawanej przez American Economic Association.

EconLit zawiera bibliograficzne opisy oraz streszczenia do literatury z dziedziny ekonomii publikowanej na całym świecie, poczynając od 1969 roku.

Materiał źródłowy EconLit obejmuje artykuły, badania, książki, zebrane materiały, dysertacje i recenzje książek. Zakres zagadnień ekonomicznych ujętych w bazie jest bardzo szeroki (m.in. teoria i historia myśli ekonomicznej, modele ekonometryczne i statystyczne, finanse, rachunkowość, marketing, organizacja, zarządzanie, teoria wzrostu gospodarczego, przemysł, demografia).

Baza danych zawiera ponad 950 000 rekordów.

Dostęp do bazy

 

***

Od 1 kwietnia do 9 maja 2009 r. Politechnika Rzeszowska miała dostęp testowy do wielodziedzinowej bazy danych Scopus, tworzonej przez wydawnictwo Elsevier. Baza zawiera opisy bibliograficzne oraz abstrakty artykułów z czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, publikacji handlowych i serii książkowych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych oraz społecznych.

Scopus umożliwia przeszukiwanie ponad 16000 recenzowanych czasopism naukowych wydawanych przez około 4000 wydawców z całego świata.

Baza indeksuje literaturę naukową od 1960 roku, natomiast bibliografie załącznikowe oraz informacje o cytowaniach dostępne są od 1996 roku.

Dostęp do bazy

Szczegółowe informacje

 

***

Użytkownicy sieci komputerowej Politechniki Rzeszowskiej otrzymali możliwość przetestowania dwóch baz danych: Polymer Library oraz Petroleum Abstracts TULSA® Database (PTA) na platformie EBSCOhost.

Polymer Library jest bazą danych poświeconą tworzywom sztucznym, gumom, klejom i kompozytom polimerowym. Baza jest przeznaczona dla pracowników naukowych i zapewnia dostęp do najnowszych informacji z zakresu badań, technologii i handlu polimerami. Polymer Library zawiera ponad milion zapisów poczynając od 1972 r. do chwili obecnej pochodzących z różnych źródeł opublikowanych przez ok. 500 wydawców, w tym w czasopismach technicznych, materiałach konferencyjnych, książkach i raportach.

Polymer Library zawiera informacje dotyczące:

 1. testów produktów;
 2. najnowszych technologii;
 3. nowych zastosowań istniejących technologii;
 4. firm konkurencyjnych;
 5. wad produktów oraz zastosowanych rozwiązaniach w celu ich usunięcia;
 6. historycznych nazw handlowych;
 7. informacje jak wypełnić wniosek patentowy.

Petroleum Abstracts TULSA® Database (PTA) jest obszernym źródłem informacji na temat poszukiwań ropy naftowej i gazu oraz przemysłu związanego z ich wydobyciem i obróbką. Obejmuje ponad 900 000 zapisów poczynając od 1965 r. do chwili obecnej. Zawiera dane bibliograficzne, streszczenia artykułów naukowych i technicznych zamieszczonych w 300 czasopismach i 200 materiałach konferencyjnych, jak również w dziennikach patentowych, pełnotekstowych patentach, dokumentach rządowych, rozprawach naukowych, książkach i innych źródłach. Każdego roku do bazy jest dodawane ponad 30 000 nowych rekordów bibliograficznych.

Baza zawiera informacje za zakresu:

 1. geologii, geochemii i geofizyki;
 2. wierceń, pozyskiwania i obsługi złóż;
 3. wydobycia i obróbki ropy naftowej i gazu;
 4. inżynierii i metod regeneracji złóż;
 5. przesyłania, transportu i przechowywania;
 6. alternatywnych paliw i źródeł energii;
 7. handlu i ekonomii;
 8. ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
 9. nauki i inżynierii.

Dostęp testowy do baz

Dostęp testowy był możliwy do 28 marca 2009 roku.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję